ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ INE ΓΣΕΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ 725 ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EGF/2017/003 GR/Attica retail»

27 November 2018

 

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του έργου «EGF/2017/003 GR/Attica retail» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 συμμετέχει σε ένωση φορέων για την υποστήριξη στους επτακόσιους είκοσι πέντε (725) πρώην εργαζόμενους, που απολύθηκαν, κατά την περίοδο μεταξύ 19 Απριλίου 2016 έως 19 Ιανουαρίου 2017, από τις εταιρείες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε., DIXONS SOUTH – EAST EUROPE AEBE, MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ, METRO AEBE, NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ, PET CITY ΑΕΒΕ, ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. του κλάδου με τίτλο: «Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών» στην Αττική και σε 10 περιφέρειες της χώρας οι οποίες, είτε έπαυσαν τη δραστηριότητά τους, είτε απέλυσαν εργαζόμενους λόγω της οικονομικής κρίσης, και καλεί τους  ως άνω ενδιαφερόμενους  να ενημερωθούν για το έργο και  να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής τους σε αυτό έως και 30 Νοεμβρίου 2018.

Το έργο θα υλοποιηθεί από ένωση φορέων υπό τη συνολική ευθύνη του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (φορέας υλοποίησης), που  απαρτίζεται από το (1) Ε.Ι.Ε.Α.Δ, το  (2) το «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ», (3) το «ΙΝΕΜΥ», (4) το «ΙΝΕ ΓΣΕΕ», (5) το «ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ», (6) το «ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ», (7) το «ΚΑΕΛΕ».

Οι ενέργειες του έργου είναι οι ακόλουθες:

  1. A) Επαγγελματική συμβουλευτική στην οποία προβλέπονται 25 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής ανά ωφελούμενο από συμβούλους απασχόλησης καθώς και υποστήριξη στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων από συμβούλους επιχειρηματικότητας.

Β) Κατάρτιση στην οποία προβλέπονται i) η συμμετοχή των ωφελουμένων σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας  300 ωρών, έπειτα από διάγνωση των εκπαιδευτικών τους αναγκών, ή ii) συμμετοχή σε προγράμματα εξειδικευμένης εκπαίδευσης/κατάρτισης.

 

Περισσότερες πληροφορίες στους ακόλουθους σύνδεσμους: