Δομή Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Εργαζομένων και Ανέργων στην Περιφέρεια Κρήτης

10 November 2017

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, τα τελευταία χρόνια, έχει διαπιστώσει ότι οι αλλεπάλληλες και εκτεταμένες ανατροπές στην οικονομία έχουν ως επακόλουθο τη ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, την εντεινόμενη κατάλυση των εργασιακών σχέσεων, των συνθηκών και των όρων απασχόλησης, καθώς και την ανεπαρκή λειτουργία του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον, οι γραμμικές μορφές σταδιοδρομίας τείνουν να εμφανίζονται ολοένα και λιγότερο, ενώ παράλληλα τείνουν να αυξάνονται μορφές σταδιοδρομίας με χαρακτήρα απρόβλεπτο, πολύπλευρο, ασταθή, κυκλικό και μεταβατικό. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, τόσο η διατήρηση όσο και η αναζήτηση μιας θέσης εργασίας αποτελεί μία σύνθετη και απαιτητική διαδικασία.

Σε αυτό το δυσμενές και αόριστο περιβάλλον καθίσταται αναγκαία η έγκαιρη  συμβουλευτική παρέμβαση και πληροφόρηση των ανέργων και των εργαζομένων, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Για το λόγο αυτό, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση – ΕΣΠΑ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, του Υποέργου 2 «Λειτουργία των εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των περιφερειών μετάβασης (ΜΕΤ)» και της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, έχει αναπτύξει εξειδικευμένη Δομή Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής υποστήριξης εργαζομένων και ανέργων στην Περιφέρεια Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο.

Η δομή παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής και  απευθύνεται:

  • σε εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα στα πεδία των εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικής νομοθεσίας και πολιτικών απασχόλησης, καθώς και ζητήματα που ενδιαφέρουν τους απασχολούμενους σε επιχειρήσεις,
  • σε ανέργους και νέους ανέργους ηλικίας 16-30 ετών, στα πεδία της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την ένταξη /επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικά, οι τρόποι υποστήριξης των εργαζομένων αφορούν:

  • Εξατομικευμένη πληροφόρηση για θέματα εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας (συνταξιοδοτικά, αποζημιώσεις, βλαπτικές μεταβολές κ.α.).

Ομάδα νομικών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ αναλαμβάνει να δώσει έγκυρες απαντήσεις σε ερωτήματα που τίθενται από τους ενδιαφερόμενους μέσα από ειδικά διαμορφωμένες φόρες υποβολής ερωτήματος.

  • Ενημερωτικά δελτία σχετικά με την ισχύουσα εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία.

Τα δελτία συντάσσονται από εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων και εν συνεχεία αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr) ενώ παράλληλα, προωθούνται προς τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους (εργασιακό άγχος, συγκρούσεις στο χώρο εργασίας, επικοινωνία στον εργασιακό χώρο κ.α.).

Ομάδα συμβούλων, ή ο Σύμβουλος της κάθε Δομής αναλαμβάνει στην διενέργεια ομαδικών εργαστηρίων, έπειτα από τη συγκρότηση συγκεκριμένης ομάδας συμμετεχόντων.

Αναλυτικά, οι τρόποι υποστήριξης των ανέργων αφορούν:

  • Πληροφόρηση διά ζώσης και εξ αποστάσεως για θέματα εκπαίδευσης/ κατάρτισης, επιδοτούμενα προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, νέες θέσεις εργασίας, εργασιακά δικαιώματα και επαγγελματικά περιγράμματα.
  • Διά ζώσης Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσω εξ ατομικευμένης υποστήριξης ή/και ομαδικών εργαστηρίων, που στοχεύει στην ενίσχυση των ανέργων και στην ενδυνάμωσή τους σχετικά με τον σχεδιασμό επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, ανάπτυξη επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

 

–    Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο και τις Φόρμες Υποβολής Ερωτημάτων του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Εργαζομένων και Ανέργων

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

   INE 3ptuxo (metro line)-FINAL LOW RES

 

Φόρμες Υποβολής Ερωτημάτων

 

Επικοινωνία

Εμμ. Καστρινάκη 23, 71306 Ηράκλειο

Τηλ. 2810 343616, Τηλ.& fax 2810 343614

Email: kritiinediktio@inegsee.gr, inekriti@otenet.gr

web site https://kriti.inegsee.gr, http://www.inegsee.gr/

f  ΙΝΕ – ΓΣΕΕ ΚΡΗΤΗΣ