Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μητρώο Εκπαιδευτών / Εκπαιδευτριών Προγραμμάτων Κατάρτισης

23 January 2018

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εξής Υποέργων της: Υποέργο 1 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες», Υποέργο 2 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Περιφέρειες σε Μετάβαση», Υποέργο 3 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», Υποέργο 4 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική)», Υποέργο 5 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»)

θα δημιουργήσει μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης:

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1. Εργασιακά θέματα και σχεδιασμός παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο
2. Αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων με αναφορά στην εργασία και την ασφάλιση
3. Ζητήματα οικονομίας
4. Οικονομικές θεωρίες και ο κόσμος της εργασίας
5. Ενίσχυση δικτύωσης & κοινωνικής δράσης σε τοπικό επίπεδο
6. Ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων
7. Ζητήματα διαφορετικότητας, κοινωνική δράση και δικτύωση
8. Το προσφυγικό ζήτημα και ο κόσμος της εργασίας
9. Φύλο και συλλογική δράση σε τοπικό επίπεδο και στο χώρο εργασίας
10. Γραπτός λόγος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας
11. Διαχείριση εργασιακού άγχους
12. Οργανωτικές ικανότητες
13. Δυναμική της ομάδας και επικοινωνία στον εργασιακό χώρο
14. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι – Βασικές Δεξιότητες Εκπαίδευσης Ενηλίκων
15. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ – Εξειδικευμένες δεξιότητες εκπαίδευσης ενηλίκων: Εναλλακτικές εκπαιδευτικές τεχνικές
16. Ψηφιακός εγγραμματισμός στις καθημερινές συναλλαγές
17. Ικανότητες διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
18. Ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (social media)
19. Οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες στο χώρο εργασίας (αγγλική και τουρκική γλώσσα)
20. Διακρίσεις στο χώρο εργασίας: Ευαισθητοποίηση & θεσμικό πλαίσιο
21. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
22. Βασικές Δεξιότητες Η/Υ

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα:

  • Θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά από το Φεβρουάριο του 2018 έως και τον Μάιο του 2019, με μεικτή εκπαιδευτική μεθοδολογία (διά ζώσης και εξ αποστάσεως – μέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας).
  • Εξαίρεση θα αποτελέσουν μόνο τα προγράμματα Βασικών Δεξιοτήτων Η/Υ και Τουρκικής Γλώσσας που θα βασίζονται αποκλειστικά σε διά ζώσης εκπαίδευση.
  • Το θεματικό αντικείμενο των Βασικών Δεξιοτήτων Η/Υ θα δίνει πρόσβαση σε διαδικασία πιστοποίησης.
  • Τα προγράμματα κατάρτισης θα έχουν διάρκεια 50 ωρών.
  • Θα υλοποιούνται, κατά κανόνα, τις απογευματινές ώρες (17:00-21:00), σε ό,τι αφορά τη διά ζώσης εκπαίδευση και, σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
  • Θα βασίζονται σε ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα ακολουθούν οι εκπαιδευτές/τριες (εκτός από τα 2 διά ζώσης θεματικά αντικείμενα).

 

Η αίτηση διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.inegsee.gr/mitroo/

Περισσότερες πληροφορίες