ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

21 December 2017

                              

Το ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να υλοποιήσει νέες δράσεις κατάρτισης για εργαζόμενους στην Κρήτη (Ηράκλειο – Ρέθυμνο – Χανιά – Άγιος Νικόλαος), καθώς και σε όλη την Ελλάδα.

Το Έργο με μια ματιά

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και στην ενδυνάμωση της δικτύωσης και της ανάληψης κοινωνικής δράσης των εργαζομένων, μελών και στελεχών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης και πιλοτικές ενέργειες κοινωνικής δράσης και δικτύωσης σε τοπικό (ή ευρύτερο) επίπεδο.

Τα προγράμματα κατάρτισης σχετίζονται με την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε πεδία αναφοράς του συνδικαλιστικού κινήματος αλλά και με οριζόντιες – κοινωνικές δεξιότητες, το σύνολο των οποίων εστιάζει στην ατομική και συλλογική ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των συμμετεχόντων, ενισχύει τη διασφάλιση των όρων απασχόλησής τους και την ανάπτυξη της συλλογικής τους δράσης.

Για το σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης η παρακολούθηση είναι δωρεάν. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συμμετοχής στα προγράμματα, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής και επιτυχούς ολοκλήρωσης / παρακολούθησης. Θα υλοποιηθεί, επίσης, ένας αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών με πρόσβαση σε πιστοποίηση για όσους/-ες ολοκληρώσουν επιτυχώς τα συγκεκριμένα προγράμματα.

Η σύνδεση της κατάρτισης με τη διάσταση της ενεργοποίησης, της δικτύωσης και της ανάληψης κοινωνικής δράσης συνιστά τη βασική καινοτομία του Έργου. Η κατάρτιση οργανώνεται έτσι ώστε να συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη ενός σύνθετου μείγματος δεξιοτήτων, όπως και με την ανάληψη πρωτοβουλιών, μικρότερης ή μεγαλύτερης εμβέλειας για την προσέγγιση και την αντιμετώπιση ουσιαστικών ζητημάτων κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες για την πράξη και τις προϋποθέσεις συμμετοχής: δείτε εδώ

Ποιούς αφορά

Αφορά εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ.   Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία ένταξης σε σωματείο / συνδικαλιστική οργάνωση απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Παράρτημα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.inegsee.gr/#periferies

Τι Περιλαμβάνει

Περιλαμβάνει προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 50 ωρών, που παρέχονται μέσω μεικτής μεθοδολογίας (διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση) με εξαίρεση τα προγράμματα με τίτλο «Βασικές Δεξιότητες Η/Υ» που υλοποιούνται με δια ζώσης μορφή εκπαίδευσης. Πρόκειται για προγράμματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη:

  • γνώσεων και δεξιοτήτων σε πεδία αναφοράς και δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος και σε ζητήματα κρίσιμα στη σημερινή συγκυρία, όπως τα θέματα οικονομίας και εργασίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δικτύωση και κοινωνική παρέμβαση, το προσφυγικό ζήτημα μεταξύ άλλων)
  • κοινωνικών-οριζόντιων δεξιοτήτων (ζητήματα διαφορετικότητας, ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων, οργανωτικές ικανότητες, διάσταση του φύλου στο χώρο εργασίας, αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας, ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακός εγγραμματισμός, δυνατότητα πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, ξενόγλωσσες ικανότητες εστιασμένες στο χώρο εργασίας κ.λπ.)

Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κατάρτισης με τίτλο «Βασικές Δεξιότητες Η/Υ» θα οδηγούνται σε διαδικασία πιστοποίησης.   Μέρος των προγραμμάτων κατάρτισης θα οδηγεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων κοινωνικής δράσης ή/και δικτύωσης. Ο προσανατολισμός αυτός εστιάζει στην ενδυνάμωση των καταρτιζομένων, ώστε να κατακτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε ένα συγκεκριμένο πεδίο ενδιαφέροντος και να τις αξιοποιούν για να αναλάβουν δράση με κοινωνικό πρόσημο, αναδεικνύοντας έννοιες όπως του ενεργού πολίτη, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, της δικτύωσης.

Θεματικές Ενότητες

1 . Εργασιακά θέματα και σχεδιασμός παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο

Το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο διαπραγματεύεται τις σύγχρονες συνθήκες εργασίας στη χώρα μας, όπως έχουν διαμορφωθεί στη δύσκολη συγκυρία της οικονομικής κρίσης και υπό το καθεστώς των μνημονίων. Τα πιθανά προβλήματα και οι τρόποι για την παρέμβαση και επίλυσή τους είναι το επίκεντρο αυτής της θεματικής ενότητας. Μέσα από τη μελέτη της εξέλιξης των εργασιακών σχέσεων και την παρουσίαση παραδειγμάτων και τεκμηρίων από το συνδικαλιστικό Κίνημα, οι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν απόψεις και προβληματισμούς με στόχο την καλύτερη οργάνωση παρεμβάσεων.

2 . Ζητήματα οικονομίας

Εδώ και εννέα χρόνια, η ελληνική οικονομία και κοινωνία βιώνουν μια νέα πραγματικότητα ως αποτέλεσμα της εφαρμογής προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Στον δημόσιο διάλογο κυριαρχούν όροι όπως οικονομική κρίση, δημοσιονομική προσαρμογή, βιωσιμότητα χρέους, πρωτογενή πλεονάσματα, ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, παραγωγική ανασυγκρότηση, απορρύθμιση αγορών, εργασιακή επισφάλεια, οικονομική μεγέθυνση, ανάπτυξη. Το θεματικό αντικείμενο «Ζητήματα Οικονομίας» επιχειρεί να φωτίσει πτυχές της νέας αυτής πραγματικότητας αποσαφηνίζοντας όρους και αναλύοντας τη σημασία τους. Αναδεικνύονται οι λόγοι εφαρμογής των προγραμμάτων προσαρμογής και οι στόχοι τους, εντοπίζονται οι αλλαγές που έχουν επιφέρει στην οικονομία και στη ζωή των πολιτών, αξιολογείται ο βαθμός επιτυχίας τους και διερευνάται το εάν και κατά πόσο έχουν δημιουργηθεί πλέον προϋποθέσεις εξόδου από την κρίση.

3. Οικονομικές θεωρίες και ο κόσμος της εργασίας

Η παραδοχή της ύπαρξης διαφορετικών οικονομικών θεωριών, οι οποίες υποστηρίζουν διαφορετικά και συγκρουόμενα συμφέροντα καθώς και διαφορετικά συστήματα πεποιθήσεων και αξιών, είναι πολύ σημαντική για τον κόσμο της εργασίας και τα εργατικά συνδικάτα. Η κάθε μία οικονομική θεωρία έχει το δικό της λογικό σύστημα κατανόησης θεμάτων, όπως της παραγωγής και της διανομής του εισοδήματος, του πλούτου μέσω του συστήματος της αγοράς, της κρατικής δύναμης και παρέμβασης στην οικονομία και του εθνικού συμφέροντος. Παράλληλα η οικονομική πολιτική είναι μια διαδικασία επιλογής που προσδιορίζεται μέσα από ανταγωνιστικά και συχνά συγκρουόμενα συμφέροντα διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και πολιτικών ιδεολογιών. Το εν λόγω θεματικό αντικείμενο αποσκοπεί στο να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τι εννοούμε και να αναγνωρίζουν τις εναλλακτικές οικονομικές θεωρίες και την πολιτική ιδεολογία τους. Η κατανόηση αυτή είναι πολύ σημαντική για τους εργαζόμενους στη διαδικασία παρέμβασής τους στην εργασιακή διαδικασία και στην ευρύτερη πολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση.

4. Ενίσχυση δικτύωσης & κοινωνικής δράσης σε τοπικό επίπεδο

Πολύ πριν εμφανιστούν οι σύγχρονες τεχνολογίες της επικοινωνίας και της επεξεργασίας των πληροφοριών, οι ανθρώπινες κοινότητες σχηματίζονταν γύρω από κοινές αξίες, πεποιθήσεις και συλλογικές κοινωνικές πρακτικές. Στην καθημερινότητα τους, προσπαθούσαν να βρουν απλές και αποτελεσματικές λύσεις στο θεμελιώδες ερώτημα της κάλυψης των αποστάσεων: Πώς μπορούμε άραγε να είμαστε και να δρούμε μαζί με άλλους, παρά την τοπική και την χρονική απόσταση που μπορεί να μας χωρίζει; Ποιες είναι οι πρακτικές λύσεις που μας επιτρέπουν να δρούμε συλλογικά και να βρισκόμαστε σε επαφή μεταξύ μας, επεκτείνοντας την έννοια της συλλογικότητας ακόμη και πέρα και από αυτά τα όρια των αισθήσεων μας; Το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο, απευθύνεται σε ανθρώπους που επιμένουν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της συλλογικής δράσης στους χώρους δουλειάς και στα άλλα καθημερινά πεδία κοινωνικής συμμετοχής. Η οργάνωση των επιμέρους ενοτήτων στοχεύει τόσο στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων που οδηγούν στην κατανόηση της έννοιας της κοινωνικής δικτύωσης, όσο και στην προαγωγή του συλλογικού αναστοχασμού πάνω στην καθημερινή βιωμένη κοινωνική εμπειρία. Ξεκινώντας από τον μίτο της Αριάδνης και πριν καταλήξουμε στα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να κατανοήσουμε βιωματικά και σε βάθος, τη σημασία της κοινωνικής δικτύωσης, ως προϋπόθεση της συλλογικής κοινωνικής δράσης.

5. Ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ποιο είναι το περιεχόμενο των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων; Ποιοι είναι οι μηχανισμοί προστασίας τους και ποιοι είναι οι κίνδυνοι; Ποιες σύγχρονες προκλήσεις απειλούν την κοινωνία; Πώς γίνεται να υπάρχει ισορροπία μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας; Το θεματικό αντικείμενο «Ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων» απευθύνεται σε όσους και όσες θέλουν να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες δικαιωμάτων του ανθρώπου, τα θέματα του ρατσισμού και της ρητορικής του μίσους αλλά και τα νέα ζητήματα δικαιωμάτων που απορρέουν από τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Προσεγγίζουμε με ανοιχτό τρόπο τη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα

6. Ζητήματα διαφορετικότητας κοινωνική δράση και δικτύωση

Πώς συγκροτούμε την ταυτότητά μας; Έχουμε μία και σταθερή ταυτότητα; Η ένταξη σε μια ομάδα σημαίνει πλήρη ταύτιση με όλα τα μέλη της και ολοκληρωτική διαφοροποίηση από τις άλλες ομάδες; Πώς δημιουργούνται τα στερεότυπα και πώς οι σύγχρονες κοινωνίες διαχειρίζονται ζητήματα «διαφορετικότητας»; Το θεματικό αντικείμενο «Ζητήματα διαφορετικότητας, κοινωνική δράση και δικτύωση» απευθύνεται σε όσους και όσες επιθυμούν να εξοικειωθούν με ζητήματα που σχετίζονται με την ταυτότητα και την ετερότητα (εθνοτική, πολιτισμική, γλωσσική, φύλου, κ.α.), τα στερεότυπα και τις διακρίσεις, αλλά και να σχεδιάσουν δράσεις ένταξης, υπεράσπισης της ισότητας και των δικαιωμάτων και ανάδειξης της διαφορετικότητας ως παράγοντα εμπλουτισμού των κοινωνιών μας.

7. Το προσφυγικό ζήτημα και ο κόσμος της εργασίας

Η σύγχρονη προσφυγική κρίση έχει διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια μια νέα κοινωνική κατάσταση. Η πολυπολιτισμικότητα τόσο στον κοινωνικό όσο και στον εργασιακό χώρο είναι μια πραγματικότητα που δημιουργεί νέες δυναμικές και νέες προκλήσεις. Οι πρόσφυγες αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα, με προβλήματα που η ελληνική κοινωνία δεν είχε μέχρι τώρα αντιμετωπίσει. Στον εργασιακό χώρο, ζητήματα όπως η ετερότητα, η διαφορετικότητα, τα πολλαπλά είδη διακρίσεων, η επίλυση συγκρούσεων και η ένταξη πληθυσμιακών ομάδων με διακριτά χαρακτηριστικά και ανάγκες αναδεικνύονται ως μείζονος σημασίας. Στον διάλογο για τα παραπάνω ζητήματα είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχει τόσο ο κόσμος της εργασίας (συνδικαλιστικό Κίνημα) όσο και οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που εν δυνάμει αξιοποιούν τον πληθυσμό αυτό ως εργατικό δυναμικό.

8. Φύλο και συλλογική δράση σε τοπικό επίπεδο και στο χώρο εργασίας

Ποιες είναι οι καθιερωμένες απόψεις και παραδοχές της κοινωνίας μας σχετικά με το φύλο, την ταυτότητα φύλου, τα στερεότυπα για το φύλο και το σεξουαλικό προσανατολισμό; Σε αυτό το θεματικό αντικείμενο θα διερευνήσουμε τις έννοιες αυτές, ώστε να αυξηθεί η κριτική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο «κατασκευάζουμε» ρόλους που διαφοροποιούν τις προσδοκίες και το βαθμό πρόσβασης σε δικαιώματα, αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερεύνηση αυτή συνδέεται άμεσα με την ικανότητά μας να αποδομούμε αυτά τα στερεότυπα και να συνειδητοποιούμε τη μεγάλη ποικιλία διακρίσεων που σχετίζονται με την ταυτότητα φύλου. Προσπαθούμε, τέλος, να προβληματιστούμε ως προς τη δική μας δυνατότητα αντίδρασης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, αναλαμβάνοντας δράση για την αντιμετώπιση των διακρίσεων με βάση το φύλο ή/και το σεξουαλικό προσανατολισμό.

9. Γραπτός λόγος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας

Το θεματικό αντικείμενο «Γραπτός Λόγος και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης» απευθύνεται σε όσους και όσες ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της γλώσσας και των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας. Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαιτέρως επίκαιρο, καθώς οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εισχωρήσει και έχουν καταλάβει ένα μεγάλο μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων μας, τόσο αυτών που εκτυλίσσονται στον ιδιωτικό μας χώρο όσο και αυτών που αναπτύσσονται στον δημόσιο χώρο. Άλλωστε, όπως διαπιστώνουν οι ειδικοί στα θέματα της επικοινωνίας, η διαδικτυακή επικοινωνία καταλαμβάνει πλέον έναν μοναδικό ενδιάμεσο χώρο μεταξύ προφορικής και γραπτής γλώσσας, με τα κείμενα να διαβάζονται σαν να αποτελούν προφορικούς διαλόγους, συνιστώντας ένα είδος «γραπτής ομιλίας» ή «προφορικής γραφής» (netspeak).

10. Διαχείριση εργασιακού άγχους

Οι δύσκολοι καιροί κρίσης, η ανασφάλεια, η απαιτητική δουλειά, οι κακές εργασιακές σχέσεις, η πίεση να ανταπεξέλθει κανείς σε οικογένεια και εργασία αποτελούν θέματα καθημερινής ανησυχίας. Ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων υποφέρει σήμερα φανερά ή σιωπηλά από εργασιακό άγχος με πολλές σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες για τους ίδιους, αλλά και απώλειες για τις επιχειρήσεις. Το θεματικό αντικείμενο «Διαχείριση εργασιακού άγχους» απευθύνεται σε όσους και όσες επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα το άγχος που νιώθουν στην εργασία τους, να διερευνήσουν τις αιτίες του, να μάθουν να αναγνωρίζουν τα συμπτώματά του και να αναπτύξουν δεξιότητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείρισή του με την ενεργοποίηση ενός προσωπικού σχεδίου αποθεμάτων.

11. Οργανωτικές ικανότητες

Η δυνατότητά μας να ανταπεξέλθουμε στις αυξημένες απαιτήσεις και αντιξοότητες της καθημερινότητας σχετίζεται άμεσα με το πόσο ικανοί είμαστε να αναλάβουμε και να διαχειριστούμε αποτελεσματικά πρωτοβουλίες, αρμοδιότητες και ρόλους. Οι οργανωτικές ικανότητες είναι πολύτιμο οπλοστάσιο στον αγώνα αυτόν. Μεταξύ αυτών, οι σημαντικότερες είναι οι ικανότητες προσωπικής στοχοθεσίας, θέσης προτεραιοτήτων, λήψης αποφάσεων, ανάθεσης δραστηριοτήτων σε άλλα άτομα, ορθολογικής οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου. Οι ικανότητες αυτές είναι επίκτητες και μπορούν να ενισχυθούν, αν ο ενδιαφερόμενος υιοθετήσει μια στρατηγική, ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες. Το θεματικό αντικείμενο, με τίτλο «Οργανωτικές Ικανότητες» δε φιλοδοξεί να προσφέρει μαγικές λύσεις, αλλά ερεθίσματα και προτάσεις για την καλύτερη οργάνωση των δραστηριοτήτων της καθημερινότητας.

12. Δυναμική της ομάδας και επικοινωνία στον εργασιακό χώρο

Πότε ένα σύνολο ατόμων θεωρείται ομάδα; Πως σχετίζονται τα μέλη μιας ομάδας μεταξύ τους; Σκοπός αυτού του θεματικού αντικειμένου είναι η κατανόηση της έννοιας της ομάδας, της δυναμικής της και της αλληλεξάρτησής της από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο έχει δημιουργηθεί και υπάρχει. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται και αναλύονται οι διαδικασίες με τις οποίες τα άτομα υιοθετούν ρόλους, επικοινωνούν, διαχειρίζονται τις συγκρούσεις που δημιουργούνται και αντιλαμβάνονται την ισχύ τους. Αναλύεται επίσης η σημασία της προσωπικής διεργασίας και ο καθοριστικός της ρόλος στη λειτουργία της ομάδας, καθώς και η έννοια του στερεοτύπου, της προκατάληψης και της διάκρισης. Τέλος, θα εξερευνήσουμε το ρόλο του ηγέτη και την αξία της δημιουργίας οράματος στο πλαίσιο της ηγεσίας, ως ένα νοητικό μοντέλο μιας ιδεατής μελλοντικής κατάστασης που μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην εξέλιξη της ομάδας.

13. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι – Βασικές Δεξιότητες Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Το θεματικό αυτό αντικείμενο προσφέρει μια επισκόπηση των βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που χρειάζεται να έχει ο σύγχρονος εκπαιδευτής ενηλίκων. Ποιες είναι οι πολιτικές και οι θεσμοί της διά βίου μάθησης; Σε ποιες αρχές και θεωρίες βασίζεται η εκπαίδευση ενηλίκων; Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευόμενών μας; Πώς σχεδιάζουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα –από την εναρκτήρια συνάντηση έως και την αξιολόγησή του; Όλα τα παραπάνω εστιάζονται σε επίπεδο διδακτικής ενότητας και εδραιώνονται μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης μικροδιδασκαλίας.

14. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ – Εξειδικευμένες δεξιότητες εκπαίδευσης ενηλίκων: Εναλλακτικές εκπαιδευτικές τεχνικές

Στο πλαίσιο αυτού του θεματικού αντικειμένου επεξεργαζόμαστε την έννοια της βιωματικής μεθοδολογίας εκπαίδευσης και τη σημασία που έχει στην εκπαίδευση ενηλίκων. Προσδιορίζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων και αναδεικνύουμε τη σημασία των εμπειριών τους ως βασικό συστατικό της βιωματικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, ασχολούμαστε αναλυτικά με το ανθρώπινο σώμα ως έναν από τους βασικούς πομπούς μετάδοσης μηνύματος και προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη σημασία που έχει το συναίσθημα και η εμπειρία του εκπαιδευόμενου κατά την εκπαιδευτική διεργασία. Ασχολούμαστε, επίσης, με τη «φαντασία» και πώς αυτή χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση, αναλύοντας τις διαδικασίες εκείνες όπου η χρήση της μπορεί να απελευθερώσει τους εκπαιδευόμενους διευκολύνοντας την έκφρασή τους. Επίσης αναδεικνύουμε τη σημασία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στο σύνολό του και πώς αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μέσα από εναλλακτικές βιωματικές τεχνικές. Όλα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά μέσα από βιωματικές ασκήσεις.

15. Ψηφιακός εγγραμματισμός στις καθημερινές συναλλαγές

Σήμερα, η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη. Το πρόγραμμα «Ψηφιακός Εγγραμματισμός στις Καθημερινές Συναλλαγές» επιδιώκει να αναπτύξει τις δεξιότητες του χρήστη που απαιτούνται στο σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον. Περιγράφεται το υλικό και το λογισμικό των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων, οι βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου, η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η χρήση του ημερολογίου και άλλων υπηρεσιών Google, οι διαφορετικοί τύποι αρχείων που ανταλλάσσουμε στο διαδίκτυο και ορισμένες δωρεάν εφαρμογές επεξεργασίας τους, οι ηλεκτρονικές αγορές και συναλλαγές, οι υπηρεσίες διαμοιρασμού αρχείων, τα ζητήματα ασφαλείας, καθώς και παραδείγματα ανάπτυξης δικτυακών τόπων και ιστολογίων με χρήση δωρεάν υπηρεσιών.

16. Ικανότητες διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Στην Ελλάδα της κρίσης, δοκιμάζονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Η οικονομική κρίση γρήγορα επεκτάθηκε και έγινε κοινωνική, πολιτική, περιβαλλοντική και προσωπική. Το μέγεθος και ο ρυθμός των αλλαγών στην καθημερινότητά μας δημιουργεί εντάσεις και βάζει σε δοκιμασία τις ανθρώπινες σχέσεις στον προσωπικό, εργασιακό και κοινωνικό χώρο. Το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο διερευνά τις συγκρούσεις στις ανθρώπινες σχέσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύξει κάποιος για να μπορεί να τις διαχειριστεί. Ερευνά την προσωπική στάση απέναντι στις συγκρούσεις και τρόπους βελτίωσης της επικοινωνίας και των αντιδράσεών μας. Παρά το ότι δίνετε έμφαση στις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο, οι δεξιότητες που αναπτύσσονται σε αυτό είναι απαραίτητες σε κάθε ανθρώπινη σχέση.

17. Ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (social media)

Ο σκοπός του θεματικού αντικειμένου «Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με Εφαρμογές στο Χώρο Εργασίας» είναι διπλός. Αρχικά, επιχειρεί να δώσει στον ενδιαφερόμενο μία όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι πραγματικά είναι τα social media, ποιες είναι οι δυνατότητές τους και οι κίνδυνοι που εγκυμονούν, ποιοι είναι οι ενδεδειγμένοι τρόποι χρήσης τους και ποιες είναι οι προοπτικές και οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τα επόμενα χρόνια. Εν συνεχεία, επιχειρεί να εξοικειώσει τον εκπαιδευόμενο με ορισμένα από τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντάς του παράλληλα χρήσιμες συμβουλές και κατευθύνσεις για την αξιοποίησή τους στα πλαίσια του εργασιακού βίου, καθώς και για την οργάνωση και ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων, παρεμβάσεων και δικτυώσεων.

18. Οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες στο χώρο εργασίας

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων για επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά και να αντεπεξέρχονται με επιτυχία στις απαιτήσεις της κοινωνικής, εργασιακής και οικονομικής ζωής. Ειδικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η απόκτηση της ικανότητας κατανόησης και αυθόρμητης έκφρασης τόσο στο γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο. Επιπρόσθετος στόχος είναι η συμβολή στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας και πολιτισμικής ενσυναίσθησης που διευκολύνουν την αποτελεσματική αλληλεπίδραση με άτομα από άλλες χώρες.

19. Διακρίσεις στο χώρο εργασίας: Ευαισθητοποίηση & θεσμικό πλαίσιο

Η διακριτική μεταχείριση στην εργασία είναι ένα συχνό φαινόμενο που λαμβάνει διάφορες μορφές. Η αναγκαιότητα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και σχεδιασμού δράσεων και πολιτικών που εστιάζουν στο σεβασμό της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων αναδεικνύεται όλο και περισσότερο. Η αναγκαιότητα αυτή αφορά το σύνολο των ατόμων που εμπλέκονται στην εργασιακή διαδικασία: εργαζομένων, εργοδοτών, ατόμων που αναζητούν εργασία, συνδικαλιστών, κ.ο.κ. Στο πλαίσιο αυτό, το εν λόγω θεματικό αντικείμενο αποσκοπεί στο να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τι εννοούμε μιλώντας για ετερότητα-διαφορετικότητα και διακρίσεις στην εργασία, καθώς και ποια είναι τα διαθέσιμα ή πιθανά μέσα πρόληψης και καταπολέμησης των διακρίσεων.

20. Αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων με αναφορά στην εργασία και την ασφάλιση

Η διείσδυση της πληροφορικής στην καθημερινότητα όλων έχει επηρεάσει και βελτιώσει σημαντικά την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό, δίδοντας τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε πάσης φύσεως δεδομένα. Η αξιοποίηση όλο και πιο προχωρημένων τεχνικών και τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα οι σύγχρονες βάσεις δεδομένων και τα δίκτυα, προσφέρει σημαντικές δυνατότητες. Κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν τα Πληροφοριακά Συστήματα με αναφορά στην εργασία και την ασφάλιση τα οποία, όπως και όλα τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα, στηρίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες: ανθρώπους, τεχνολογία και πληροφορία. Τα οφέλη που αντλούνται από την αξιοποίηση τους ενισχύουν την τεχνογνωσία της πολιτείας, με αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση στη χάραξη πολιτικών στα θέματα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Παράλληλα, ενδυναμώνουν τον παρεμβατικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων για την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων, οι οποίες βασίζονται σε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Με την αξιοποίηση των συστημάτων αυτών, δίνεται γενικότερα στον κόσμο της εργασίας η δυνατότητα να εκμεταλλευτεί κάθε δυνατή πηγή απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, στην προσπάθεια ανάταξης της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

21. Εισαγωγή στα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία

Πώς μπορούμε να εντάξουμε τα πιο διαδεδομένα ψηφιακά εργαλεία στην εκπαιδευτική πρακτική; Το θεματικό αντικείμενο: «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία», απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικούς της τυπικής εκπαίδευσης, αλλά και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με την εκπαιδευτική διάσταση της ψηφιακής τεχνολογίας! Στόχος του είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους σε μια διαφορετική φιλοσοφία, στην οποία η τεχνολογία αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στην εκπαιδευτική πρακτική. Εξυπηρετεί τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων χωρίς να υποκαθιστά την ανθρώπινη επικοινωνία.

22. Βασικές Δεξιότητες Η/Υ

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν και να πιστοποιηθούν για τη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην καθημερινή τους εργασία. Με την ολοκλήρωση των ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει:

  • βασικές γνώσεις στην επεξεργασία κειμένου (MS Word)
  • τη δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησης του Διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών και αρχείων
  • βασικές γνώσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (MS Outlook)
  • βασικές γνώσεις στα υπολογιστικά φύλλα (MS Excel)

Πιο αναλυτικά, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:

  • να γνωρίζουν βασικές λειτουργίες του επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word, να μπορούν να μορφοποιούν, να διορθώνουν και να εκτυπώνουν ένα έγγραφο
  • να περιηγηθούν στο Διαδίκτυο, να αναζητούν πληροφορίες και διάφορα είδη αρχείων
  • να εφαρμόζουν βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως είναι η δημιουργία και αποστολή ενός μηνύματος, η απάντηση σε ένα μήνυμα, η προώθηση ενός μηνύματος, ο τρόπος χειρισμού των μηνυμάτων
  • να γνωρίζουν βασικές λειτουργίες των υπολογιστικών φύλλων MS Excel, να οργανώνουν αριθμητικά δεδομένα σε γραμμές και στήλες επιτρέποντας τη γρήγορη εκτέλεση υπολογιστικών πράξεων με τη βοήθεια τύπων και συναρτήσεων

Το πρόγραμμα οδηγεί δωρεάν στην απόκτηση Πιστοποιητικού, το οποίο ζητείται στους περισσότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο:

ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. Κρήτης, (Εμμ. Καστρινάκη 23, Ηράκλειο),

Τηλ. 2810 343616, Τηλ.& fax 2810 343614

Email: inekriti@otenet.gr, crete@reg.inegsee.gr

Web site https://kriti.inegsee.gr, http://www.inegsee.gr/

f  ΙΝΕ – ΓΣΕΕ ΚΡΗΤΗΣ