Ανακοίνωση –Ενημέρωση για επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους, εποχιακά εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες στον τομέα του Τουρισμού

31 March 2015
Ανακοίνωση –Ενημέρωση για επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους, εποχιακά εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες στον τομέα του Τουρισμού Στο πλαίσιο διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού με στόχο την υλοποίηση των πράξεων 1)«Δράσεις κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» και 2) «Δράσεις κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», όπως αυτή προκηρύχθηκε από τη Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, κατακυρώθηκε -με την υπ΄αριθμόν 21356/14-10-2014 (ΑΔΑ: 7ΓΗΙΟΟ-9ΟΧ) κατακυρωτική Υπουργική Απόφαση- στο ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ως ανάδοχο φορέα η υλοποίηση του προγράμματος στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, με τίτλο «Διοργανωτής Τουριστικών πακέτων» . Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 20 απόφοιτους δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, εποχιακά εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διοργάνωσης των τουριστικών πακέτων και του τουρισμού ευρύτερα, για τους οποίους υπάρχει συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με το αντικείμενο εργασίας τους ή με ενδεχόμενα νέα καθήκοντά τους στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης ή στο πλαίσιο αλλαγής – εξέλιξης επαγγελματικής δραστηριότητας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά 120 ώρες από τις οποίες οι 84 ώρες αφορούν τη θεωρητική κατάρτιση και οι 36 ώρες την πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (τουριστικά πρακτορεία). Οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόµατος 6,00 ευρώ µικτά για κάθε εκτός ωραρίου ώρα κατάρτισης, το οποίο, εφόσον αποτελεί εισόδημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος και Συστατική επιστολή από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που θα γίνει η πρακτική άσκηση. Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει: • επαγγελματική ενίσχυση των καταρτιζομένων • σύνδεση – συνάφεια του προγράμματος με τις τάσεις και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας • οικοδόμηση βιωματικής γνώσης και εμπειρίας σχετικής με τα επαγγελματικά καθήκοντα, τους ρόλους και τις δραστηριότητες • αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο χώρο της διοργάνωσης των τουριστικών πακέτων και του τουρισμού ευρύτερα στη βάση της δια βίου μάθησης.
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Τίτλος Προγράμματος:Διοργανωτής Τουριστικών πακέτων

Τόπος Υλοποίησης:Ηράκλειο, Εμμ. Καστρινάκη 23, 71306

Εκπαιδευτικό Επίπεδο – Ομάδα Στόχου: Aπόφοιτοι δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ – ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ – ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΑ

Αριθμός Κατ/νων: 20

Διάρκεια: 120 ώρες, (84 θεωρία & 36 πρακτική)

Έναρξη – Λήξη: Απρίλιος – Μάιος 2015

Ημερομηνίες:
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 30 Μαρτίου έως 7 Απριλίου 2015
Οδηγίες συμμετοχής στο πρόγραμμα
Στην περίπτωση που επιθυμείτε τη συμμετοχή σας στο παραπάνω πρόγραμμα παρακαλούμε να υποβάλλετε την αίτηση σας στο ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ηλεκτρονικά inekriti@otenet.gr ή στην έδρα μας: Εμμ. Καστρινάκη 23,71306 Ηράκλειο.
Επιπλέον μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίστε τα παρακάτω δικαιολογητικά:Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με την αίτηση:
1. Έγγραφο από όπου θα προκύπτει η απασχόλησή σας
• βεβαίωση του εργοδότη όπου εργάζεστε στην οποία θα αναγράφεται και η θέση απασχόλησής σας, αναλυτική κατάσταση ενσήμων ή Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) εάν είστε εργαζόμενος ή εποχιακά εργαζόμενος
• Αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο εάν είστε αυτοαπασχολούμενος
2. [Επικυρωμένο]* Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

3. [Επικυρωμένο]* φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
4. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
* Κατά τη φάση της αίτησης προσκομίζεται απλό φωτοαντίγραφο. Θα προσκομισθεί το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εφόσον ο/η υποψήφιος/α επιλεγεί ως τακτικός/η εκπαιδευόμενος/η.
Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται από το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, EMM. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 23 , Ηράκλειο και στα τηλ. επικοινωνίας 2810 343616 και 281343614, ώρες επικοινωνίας 9.00 πμ -15.00 μμ

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με την αίτηση:
1. Έγγραφο από όπου θα προκύπτει η απασχόλησή σας
• βεβαίωση του εργοδότη όπου εργάζεστε στην οποία θα αναγράφεται και η θέση απασχόλησής σας, αναλυτική κατάσταση ενσήμων ή Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) εάν είστε εργαζόμενος ή εποχιακά εργαζόμενος
• Αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο εάν είστε αυτοαπασχολούμενος
2. [Επικυρωμένο]* Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

3. [Επικυρωμένο]* φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
4. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
* Κατά τη φάση της αίτησης προσκομίζεται απλό φωτοαντίγραφο. Θα προσκομισθεί το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εφόσον ο/η υποψήφιος/α επιλεγεί ως τακτικός/η εκπαιδευόμενος/η.
Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται από το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, EMM. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 23 , Ηράκλειο και στα τηλ. επικοινωνίας 2810 343616 και 281343614, ώρες επικοινωνίας 9.00 πμ -15.00 μμ

www.kritiinegsee.gr

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: